Znanstveni kolokviji

Asimptotika za Hall-Paigeovu hipotezu

Vrijeme: 22.1.2020
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Rudi Mrazović, PMF-MO
Naziv: Asimptotika za Hall-Paigeovu hipotezu
Opis:

Hall i Paige su 1955. postavili hipotezu prema kojoj konačna grupa ima potpuno preslikavanje (permutaciju F za koju je xF(x) također permutacija) ako i samo ako su njene Sylowljeve 2-podgrupe trivijalne ili necikličke. Tu su hipotezu 2009. konačno dokazali Wilcox, Evans i Bray nastavljajući se na nekoliko ranijih radova i koristeći klasifikaciju konačnih grupa. Na predavanju ćemo prezentirati kako koristeći potpuno drugačiji pristup motiviran metodom kružnice iz analitičke teorije brojeva možemo doći do precizne asimptotike za broj potpunih preslikavanja u bilo kojoj grupi koja zadovoljava Hall-Paigeov uvjet. Predavanje je temeljeno na zajedničkom radu s Seanom Eberhardom i Freddiejem Mannersom.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego