Znanstveni kolokviji

QR faktorizacija u nestandardnim skalarnim produktima

Vrijeme: 10.12.2008
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Prof. Sanja Singer; Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Naziv: QR faktorizacija u nestandardnim skalarnim produktima
Opis:

Osim standardnog skalarnog produkta, mogu se definirati i ''skalarni produkti'' generirani nesingularnim matricama J. Ako se definiraju neki dodatni uvjeti na matricu J, onda takvi ''skalarni produkti'' imaju slična svojstva kao standardni skalarni produkt.

U odnosu na takve nestandardne skalarne produkte, mogu se definirati i J-unitarne matrice, pa onda i odgovarajuće matrične faktorizacije, kao što je npr. QR faktorizacija. Zbog oslabljenih svojstaava skalarnog produkta, takve faktorizacije mogu postati vrlo komplicirane.

U numeričkoj linearnoj algebri, posebno su važne faktorizacije kad je skalarni produkt hiperbolički ili simplektički. Za takve jednostavne skalarne produkte, QR faktorizaciju moguće je napraviti blok-reflektorima ili blok-rotacijama.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego