Znanstveni kolokviji

Tangencijalni problem centra

Vrijeme: 20.4.2011
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Pavao Mardešić, Université de Bourgogne, Dijon, Francuska
Naziv: Tangencijalni problem centra
Opis:


Problem centra je klasičan problem ravninskih vektorskih polja, riješen samo za kvadratna vektorska polja.
Infinitezimalni problem centra je problem karakterizacije onih deformacija centra koje čuvaju centar a tangencijalni problem centra je verzija infinitezimalnog problema gdje se ignoriraju članovi višeg reda.
Tangencijalni problem centra vodi na problem poništavanja Abelovih integrala na 1-ciklusima.
Prikazat ćemo rezultate zajedničkog rada s A. Alvarez i J.L. Bravo koji pokazuju da je problem zanimljiv i netrivijalan već za 0-cikluse.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego