Znanstveni kolokviji

Derivacije na C*-algebrama i lokalni multiplikatori

Vrijeme: 30.1.2013
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Ilja Gogić, PMF-MO
Naziv: Derivacije na C*-algebrama i lokalni multiplikatori
Opis:

Sažetak: Motivacija za proučavanje derivacija na C*-algebrama dolazi
iz kvantne mehanike, budući da one generiraju
jednoparametarske grupe automorfizama koje opisuju reverzibilnu
vremensku evoluciju kvantnog sistema.

Jedan od najvažnijih problema u ovoj teoriji je pitanje
G. Pedersena, postavljeno u članku "Approximating derivations on
ideals of C*-algebras", Invent. Math. 45 (1978), 299-305, koje glasi:
"Može li se svaka derivacija na C*-algebri implementirati s lokalnim
multiplikatorom?"

U ovom predavanju dat ćemo pregled rezultata vezanih uz
spomenuti problem, s naglaskom na novije rezultate.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego