Uvod u računarstvo: 2. kolokvij, 13.2.2006.
Rješenja zadataka prve grupe

Tekstove zadataka možete naći ovdje.

 1. zadatak:
  Ispisuje izraz NZM(p(a0), an)).
  funkcija nzm(int x, int y) {
   if (x < y) {
    pom = x;
    x = y;
    y = pom;
   }
   while (y != 0) {
    pom = x % y;
    x = y;
    y = pom;
   }
   return x;
  }
  
  funkcija p(int x, int *a, int n) {
   r = 0;
   for (i = n; i >= 0; i--)
    r = r * x + *(a + i);
   return r;
  }
  
  Gl.program:
  scanf(n);
  for (i = 0; i <= n; i++) scanf(a[i]);
  printf(nzm(p(a[0], &a[0], n), a[n]));
 2. zadatak:
  Radimo sa nizom varijabli tipa radnik.
  1. Sort niza koji je sortiran (indeksi idu od 0 do n-1):
   for (i = 0; i < n - 1; i++)
    for (j = i + 1; j < n; j++)
     if (radnici[i].godinestaza > radnici[j].godinestaza) {
      pom = radnici[i];
      radnici[i] = radnici[j];
      radnici[j] = pom;
     }
  2. Funkcija koja vraća broj godina preostalih do mirovine:
   funkcija mirovina(radnik r) {
    return 40 - r.godinestaza;
   }
 3. zadatak:
  1. Zapis lradnik:
   struct lradnik {
    char ime[20];
    char prezime[50];
    int godinestaza;
    lradnik *sljedeci;
   }
  2. Ispis radnika s najviše 5 godina staža:
   pomocni = lista;
    while (pomocni != 0) {
     if (pomocni->godinestaza <= 5)
      printf(pomocni->ime, " ", pomocni->prezime);
     pomocni = pomocni->sljedeci;
    }
  3. Funkcija koja briše iz liste sve radnike koji se zovu "Marko":
   funkcija brisiMarka(lradnik *prvi) {
    // Provjeri pocetak liste
    while (lista != 0 && lista->ime == "Marko") lista = lista->sljedeci;
    if (lista == 0) return 0;
    prije = lista;
    trenutni = lista->sljedeci;
    while (trenutni != 0)
     if (trenutni->ime == "Marko") {
      trenutni = trenutni->sljedeci;
      prije->sljedeci = trenutni;
     } else {
      prije = trenutni;
      trenutni = trenutni->sljedeci;
     }
    return lista;
   }