logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Za više detalja o pojedinom predavanju kliknite na naziv tog predavanja.
Popis predavanja održanih 2015/2014 godine :
Vrijeme Naziv Predavač
04.09.2014 12:15
Usporedba dva algoritma Jakobijevog tipa za svojstvene vrijednosti općih kompleksnih matrica.
Mate Kosor
18.09.2014 12:15
Hiperbolicki Householderovi algoritmi za faktorizaciju matrica sa strukturom
Ljiljana Primorac Gajčić
09.10.2014 12:15
A posteriori error estimation for parabolic problems
Torsten Linß, FernUniversität in Hagen, Germany
30.10.2014 12:15
Diskretne perturbacijske ocjene svojstvenih parova Fredholmovih funkcija
Antonia Grbić
20.11.2014 12:15
Relativne perturbacijske ograde za svojstvene vrijednosti simetričnih pozitivno semidefinitnih dijagonalno dominantnih matrica
Lana Periša
04.12.2014 12:15
Komutacijska pravila u kvantnoj mehanici
Danijel Grahovac (Odjel za matematiku, Osijek)
04.12.2014 13:15
Hermitičnost Diracovog operatora
Dijana Tolić (IRB, Zagreb)
22.12.2014 13:45
Parametrizirani problem svojstvenih vrijednosti
Petar Sirković (EPF-Lausanne)
12.02.2015 12:00
Blok QR algoritam za simetrične i kososimetrične Hamiltonske matrice
Tanja Vojković
05.03.2015 12:15
Računanje unutarnjih svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora definitnih matričnih parova
Marija Miloloža Pandur
26.03.2015 12:00
Novi algoritam za klasifikaciju na temelju metode potencijala koji uvažava sinergiju
Lavoslav Čaklović
11.06.2015 12:15
Smetnja dekompozicije Choleskog
Marin Mišur
09.07.2015 12:00
Predstavljanje HRZZ projekta 9345 (Mathematical modelling, analysis and computing with applications to complex mechanical systems)
Z. Drmač, N. Bosner, L. Grubišić
Tražilica:
Naslovnica