Pravila polaganja

Elementi ocjenjivanja

 1. Dva redovita kolokvija (100%)
 2. Praktični kolokvij

Redoviti kolokviji

 • Tijekom semestra održat će se dva redovita te jedan praktični kolokvij. Uvjet za izlazak na drugi i popravni kolokvij je položen ili opravdan praktični kolokvij.
  Ukupan broj bodova na prvom kolokviju je najmanje 40, a na drugom najmanje 60 (oba kolokvija mogu imati bonus bodove). Za prolaz kolegija potrebno je položiti praktični kolokvij te sakupiti ukupno barem 45 bodova na redovitim kolokvijima (prvi i drugi zajedno ili popravni), a pri tome na barem jednom „programskom” zadatku treba sakupiti najmanje 80% mogućih bodova. Na kolokvijima će biti navedeno koji se zadaci smatraju „programskima” (u pravilu ih na prvom kolokviju neće biti).
  U gradivo svakog pojedinog kolokvija ulazi sve što se radilo na vježbama i predavanjima od početka semestra do dana održavanja kolokvija. Od pomagala, na kolokvijima je dozvoljeno koristiti isključivo službeni podsjetnik.
 • Popravni kolokvij pokriva gradivo cijelog semestra. Pravo izlaska na popravni kolokvij imaju svi studenti koji ne polože kolegij, ali su položili ili opravdali praktični kolokvij te na redovitim kolokvijima sakupili 30 ili više bodova, a pri tome na barem jednom programskom zadatku barem 50% mogućih bodova. Rezultati s prva dva kolokvija (bodovi i postotak sakupljenih bodova) se ne računaju na popravnom kolokviju, tj. brišu se.
 • Studenti koji ne pristupe nekom od kolokvija i svoj izostanak pravovremeno opravdaju na odgovarajući način, kolokvij će polagati u dogovoru s nastavnicima. „Opravdavanje izostanka na odgovarajući način” znači obavezno putem službene molbe koju student predaje u Urudžbenom zapisniku (naslovljeno na predmetnog nastavnika), uz potrebnu (npr. medicinsku) dokumentaciju.

Praktični kolokvij

 • Uz redovite kolokvije, bit će organiziran i praktični kolokvij: test koji se piše najviše 45 minuta, a na kojem studenti rješavaju po jedan zadatak na računalu, pri čemu su svi zadaci unaprijed dostupni na službenoj stranici kolegija. Studenti koji pristupe praktičnom kolokviju, ali ga ne polože, mogu pristupiti popravku praktičnog kolokvija. Praktični kolokvij ne nosi bodove, ali je njegovo polaganje nužan uvjet za polaganje kolegija.

Zaključivanje ocjena

 • Studentima koji ostvare sve uvjete za prolaz, ocjena se zaključuje prema sljedećoj skali (računa se zbroj postignutih bodova):

   45 – 59 bodova: dovoljan (2)
   60 – 74 bodova: dobar (3)
   75 – 89 bodova: vrlo dobar (4)
   90 bodova ili više: izvrstan (5)
  Skala ocjena na popravnom kolokviju jednaka je gore navedenoj skali.

Završna provjera znanja

 • Završnoj provjeri znanja (koja se provodi praktično na računalima) pristupaju studenti koji polože kolokvijski dio ispita (na redovitim kolokvijima ili popravnom kolokviju), a nisu zadovoljni zarađenom ocjenom, te oni koje na tu provjeru pozove predmetni nastavnik. Tako postignuta ocjena iz kolegija može biti i niža od već zarađene ocjene (uključivo i pad kolegija).