Pravila polaganja

Elementi ocjenjivanja

 1. Dva redovita kolokvija (100%)

Redoviti kolokviji

 • Tijekom semestra održat će se dva redovita kolokvija. Ukupan broj bodova na prvom kolokviju je najmanje 40, a na drugom najmanje 60 (oba kolokvija mogu imati bonus bodove). Za prolaz kolegija potrebno je sakupiti ukupno barem 45 bodova na redovitim kolokvijima (prvi i drugi zajedno ili popravni), a pri tome na barem jednom zadatku, na prvom ili drugom kolokviju (svejedno kojem), odnosno, na popravnom kolokviju, treba sakupiti najmanje 80% mogućih bodova. U gradivo pojedinog kolokvija ulazi sve što se radilo na vježbama i predavanjima od početka akademske godine do dana održavanja kolokvija, uključivo i gradivo kolegija prethodnika (Programiranje 1). Od pomagala, na kolokvijima je dozvoljeno koristiti isključivo službeni podsjetnik.
 • Popravni kolokvij pokriva gradivo cijelog semestra. Pravo izlaska na popravni kolokvij imaju svi studenti koji ne polože kolegij, ali su na redovitim kolokvijima sakupili 30 ili više bodova, a pri tome na barem jednom zadatku barem 50% mogućih bodova. Rezultati s prva dva kolokvija (bodovi i postotak sakupljenih bodova) se ne računaju na popravnom kolokviju, tj. brišu se.
 • Studenti koji ne pristupe nekom od kolokvija i svoj izostanak pravovremeno opravdaju na odgovarajući način, kolokvij će polagati u dogovoru s nastavnicima. „Opravdavanje izostanka na odgovarajući način” znači obavezno putem službene molbe koju student predaje u Urudžbenom zapisniku (naslovljeno na predmetnog nastavnika), uz potrebnu (npr. medicinsku) dokumentaciju.

Zaključivanje ocjena

 • Skala ocjena za studente koji polože prva dva kolokvija (računa se zbroj postignutih bodova) je:

   45 – 59 bodova: dovoljan (2)
   60 – 74 bodova: dobar (3)
   75 – 89 bodova: vrlo dobar (4)
   90 bodova ili više: izvrstan (5)
  Skala ocjena na popravnom kolokviju jednaka je gore navedenoj skali.

Završna provjera znanja

 • Završnoj provjeri znanja (koja se provodi praktično na računalima) pristupaju studenti koji polože kolokvijski dio ispita (na redovitim kolokvijima ili popravnom kolokviju), a nisu zadovoljni zarađenom ocjenom, te oni koje na tu provjeru pozove predmetni nastavnik. Tako postignuta ocjena iz kolegija može biti i niža od već zarađene ocjene (uključivo i pad kolegija).