logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:O rekurzijama za generalizirane splajnove
Predavač:Angela Bašić-Šiško
Vrijeme: 26.09.2019 12:15
Predavaonica:104
Tip: Iz literature
Opis:Jedno od najvažnijih svojstva prostora polinomnih splajnova je da on posjeduje bazu B-splajnova, koji se mogu efikasno računati uz pomoć tročlane rekurzije. Pokazalo da prostori trigonometrijskih i hiperboličkih splajnova također imaju B-splajn baze koje zadavoljavaju analogne rekurzivne relacije. Postavlja se pitanje koji još prostori generaliziranih splajnova imaju baze sa tim svojstvom, a ovo predavanje će pokazati da ih zapravo i nema baš puno.
Tražilica:
Naslovnica