logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Rijetke reprezentacije signala s primjenom u obnavljanju slike
Predavač:Marko Filipović
Vrijeme: 10.11.2011 12:15
Predavaonica:104
Tip: Originalan rad
Opis:Koncept rijetkosti se koristi za regularizaciju loše postavljenih ili nestabilnih inverznih problema u obradi slike, kao što su rekonstrukcija nedostajućih dijelova, dekonvolucija ili uklanjanje šuma.
Matematičko modeliranje ovih problema svodi se na rješavanje pododređenih linearnih sustava. Diskretni signali u nekoj klasi (npr. slike prirodnih scena), promatrani kao vektori u visoko-dimenzionalnom prostoru, mogu se aproksimirati linearnim kombinacijama malog broja vektora iz predefinirane baze (fiksne ili naučene) ili okvira vektorskog prostora.
U ovom seminaru opisujemo računski efikasan pristup učenju baze koristeći analizu nezavisnih komponenata (ANK) i biološki inspiriran linearni model rijetkog kodiranja slike. U naučenoj bazi inverzni problem rekonstrukcije podataka i uklanjanja impulsnog šuma svodi se na rješavanje pododređenog linearnog sustava s ograničenjem rijetkosti.
Tražilica:
Naslovnica