logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Problem svojstvenih vrijednosti hermitskih matrica s "time reversal" simetrijom
Predavač:Suzana Miodragović
Vrijeme: 01.03.2012 12:15
Predavaonica:104
Tip: Iz literature
Opis:U radu su opisane metode rješavanje svojstvenog problema klase matrica koje se pojavljuju u kvantnoj mehanici, uključujući "time reversal" i inverznu simetriju.
Predstavljena su četiri algoritma koja se koriste za rješavanje problema svojstvenih vrijednosti $2n \times 2n$ kompleksnih hermitskih matrica, pri čemu se one svode na tridijagonalnu matricu tako da se u svakom koraku algoritma zadrži struktura matrice.
Na seminaru će biti opisan posebno svaki algoritam, te dana njegova usporedba sa standardnim metodama za rješavanje ovog problema.
Tražilica:
Naslovnica