logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Perplektički QR rastav centrosimetričnih matrica
Predavač:Konrad Burnik
Vrijeme: 28.06.2012 12:15
Predavaonica:104
Tip: Originalan rad
Opis:Bavimo se perplektičkim skalarnim produktom te grupom perplektičkih matrica koje čuvaju taj skalarni produkt. Zanimljiv nam je QR rastav zadane matrice obzirom na perplektički skalarni produkt.
Dat ćemo nekoliko osnovnih definicija, a posebno istaknuti pojam dijamantne forme matrice. Konstruirat ćemo algoritam za QR rastav realnih centrosimetričnih matrica pri čemu je Q perplektička matrica, a matrica R je u dijamantnoj formi.
Pokazat ćemo da se svaka realna centrosimetrična matrica može reducirati na dijamantnu formu.
Tražilica:
Naslovnica