logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Paralelizacija implicitne kompleksne Hari-Zimmermannine metode za generaliziranu singularnu dekompoziciju
Predavač:Vedran Novaković
Vrijeme: 05.07.2018 12:15
Predavaonica:104
Tip: Originalan rad
Opis:U izlaganju će biti predstavljene tehnike vektorizacije, blokiranja i OpenMP paralelizacije na dijeljenoj memoriji Intel Xeon Phi računala, korištene za efikasnu implementaciju implicitne kompleksne Hari-Zimmermannine metode za generaliziranu singularnu dekompoziciju (GSVD) definitnog para hermitskih matrica.
Metoda je prilagođena za račun generalizirane dekompozicije svojstvenih vrijednosti (GEVD) matričnog para $(A,B)=(F^{\ast} J F, G^{\ast} G)$, gdje su $A$ i $B$ hermitske i nesingularne, $A$ je indefinitna, a $B$ pozitivno definitna, pri čemu su eksplicitno dani samo faktori $F$, $G$ i $J=\mathrm{diag}(\pm 1)$.
Uz rezultate na jednom Xeon Phi računalu, bit će dane i smjernice za prilagodbu algoritma za klaster računala.
Tražilica:
Naslovnica